بیمه آسیا

بیمه بدنه اتومبیل

بیمه آسیا
بیمه بدنه

بیمه نامه بدنه اتومبیل

بیمه بدنه، نوعی از بیمه غیراجباری است که معمولاً برای صاحبان وسایل نقلیه بعد از بیمه شخص ثالث که پوشش بیمه‌ای الزامی است، شهرت خاصی دارد. مطابق آیین نامه بیمه بدنه اتومبیل (آیین نامه شماره 53؛ مصوب 9 اسفند 84)، بیمه بدنه، در حالت پایه برخی خسارات را پوشش میدهد. همچنین میتوان با خرید پوششهای اضافی برای بیمه بدنه، ریسک حوادث ناخواسته دیگری را که ممکن است پیش آید، پوشش داد. ضمناً طبق قانون جبران برخی خسارات توسط بیمه بدنه غیرممکن است. جالب است بدانید بیمه بدنه تنها برای خودروها قابل خریداری نیستند! طبق قانون و بنا بر اساس آنچه در واقعیت رخ میدهد(!) بیمه بدنه نه تنها برای خودرو بلکه برای هواپیما، کشتی، کِشنده و ... نیز خریداری میشود.

قیمت بیمه بدنه خودروهای شخص در بیمه آسیا:

بیمه بدنه>

شرایط دریافت حق بیمه :

حق بیمه بیمه های بدنه اتومبیل به صورت 20 درصد نقد و مابقی طی اقساط هر دوماه یکبار و آخرین قسط حداکثر تا هشت ماه پرداخت می شود

بازدید و صدور:

از آنجا که بیمه های بدنه اتومبیل قبل از صدور نیاز به بازدید دارد خواهشمندم در صورت درخواست صدور بیمه نامه تماس حاص نمایید تا بازدید آن صورت پذیرد. 09124319840