بیمه آسیا

بیمه طرح زلزله منازل مسکونی

بیمه آسیا
بیمه آسیا

- در این طرح سرمایه مورد بیمه شامل 65 درصد ساختمان و 35 درصد اثاثیه می باشد
- این بیمه نامه صرفاً خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه، زلزله را تحت پوشش قرار می دهد
-حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه برای هر یک از خطرات و پوشش ها ، برابر سرمایه مندرج در بند انتخابی خواهد بود
-در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی آن بیمه شده باشد بیمه گر متناسب با آن مسئول خسارت خواهد بود

این بیمه نامه را می توانید متناسب با نیاز خود از طریق یکی از فرمهای زیر خریداری نمایید


بیمه نامه طرح زلزله بند الف

جمع سرمایه : 30 میلیون تومان
حق بیمه: 15 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس مورد بیمه

کدپستی مورد بیمه


توضیحات

بیمه نامه طرح زلزله بند ب

جمع سرمایه : 50 میلیون تومان
حق بیمه: 20 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس مورد بیمه

کدپستی مورد بیمه


توضیحات

بیمه نامه طرح زلزله بند ج

جمع سرمایه : 70 میلیون تومان
حق بیمه: 30 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس مورد بیمه

کدپستی مورد بیمه


توضیحات

بیمه نامه طرح زلزله بند د

جمع سرمایه : 100 میلیون تومان
حق بیمه: 40 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس مورد بیمه

کدپستی مورد بیمه


توضیحات

بیمه نامه طرح زلزله بند هـ

جمع سرمایه : 150 میلیون تومان
حق بیمه: 60 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس مورد بیمه

کدپستی مورد بیمه


توضیحات

بیمه نامه طرح زلزله بند و

جمع سرمایه : 200 میلیون تومان
حق بیمه: 80 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس مورد بیمه

کدپستی مورد بیمه


توضیحات