بیمه آسیا

بیمه حوادث خانواده

بیمه آسیا
بیمه آسیا

- این بیمه نامه در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در ایران و کلیه نقاط جهان معتبر می باشد
- حداکثر سن مشمول بیمه برای بیمه شده اصلی و همسر وی 80 سال تمام می باشد
-حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه برای هر یک از پوشش ها ، برابر سرمایه مندرج در کد تعهد انتخابی خواهد بود
- حداقل سن فرزندان یکسال و حداکثر 30 سال تمام، مشروط به تجرد می باشد
- حداقل سن فرزندان یکسال و حداکثر 30 سال تمام، مشروط به تجرد می باشد

مطالعه شرایط کامل بیمه حوادث خانواده (طرح لبخند)

این بیمه نامه را می توانید متناسب با نیاز خود از طریق یکی از فرمهای زیر خریداری نمایید


بیمه نامه طرح لبخند تعهد 114

جمع سرمایه و تعهدات به ازای هر خانواده
فوت و نقص عضو: 20 میلیون تومان
هزینه پزشکی: 2 میلیون تومان
حق بیمه: 40 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس

توضیحات

بیمه نامه طرح لبخند تعهد 115

جمع سرمایه و تعهدات به ازای هر خانواده
فوت و نقص عضو: 50 میلیون تومان
هزینه پزشکی: 3.5 میلیون تومان
حق بیمه: 90 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس

توضیحات

بیمه نامه طرح لبخند تعهد 116

جمع سرمایه و تعهدات به ازای هر خانواده
فوت و نقص عضو: 100 میلیون تومان
هزینه پزشکی: 5 میلیون تومان
حق بیمه: 170 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس

توضیحات

بیمه نامه طرح لبخند تعهد 117

جمع سرمایه و تعهدات به ازای هر خانواده
فوت و نقص عضو: 150 میلیون تومان
هزینه پزشکی: 7.5 میلیون تومان
حق بیمه: 250 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس

توضیحات

بیمه نامه طرح لبخند تعهد 118

جمع سرمایه و تعهدات به ازای هر خانواده
فوت و نقص عضو: 200 میلیون تومان
هزینه پزشکی: 10 میلیون تومان
حق بیمه: 310 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس

توضیحات

بیمه نامه طرح لبخند تعهد 119

جمع سرمایه و تعهدات به ازای هر خانواده
فوت و نقص عضو: 250 میلیون تومان
هزینه پزشکی: 15 میلیون تومان
حق بیمه: 350 هزار تومان (یکسال)

نام و نام خانوادگی

کد ملی

موبایل

آدرس

توضیحات