بیمه آسیا

بیمه منازل مسکونی

بیمه آسیا

به زودی...

طرح زلزله

در این طرح سرمایه مورد بیمه شامل 65 درصد ساختمان و 35 درصد اثاثیه می باشد.

مطالعه شرایط کامل طرح زلزله

بیمه طرح زرین
مطالعه شرایط کامل بیمه حوادث طبیعی

بیمه حوادث طبیعی

1- در این طرح سرمایه مورد بیمه شامل 65 درصد ساختمان و 35 درصد اثاثیه می باشد.
2- حاکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه برای هر یک از خطرات و پوشش ها ، برابر سرمایه مندرج در بند انتخابی خواهد بود.
3-ساختمان ها با سازه خشتی و گلی و چوبی تحت پوشش نمی باشد.

مطالعه شرایط کامل بیمه حوادث طبیعی