بیمه آسیا

بیمه منازل مسکونی

بیمه آسیا

انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی

الف) منازل مسکونی : مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد .

ب) مجتمع های مسکونی : مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد که توسط مدیر ساختمان یا هیئت مدیره بیمه می گردد.

ج) جامع منازل مسکونی : در بیمه نامه جامع منازل مسکونی خسارت های ناشی از آتش سوزی ، انفجار،صاعقه ، سیل ، طوفان ،زلزله ،ترکیدن لوله ها ، سقوط هروسیله یا شیئی ،سرقت با شکست حرز و برخوردوسیله نقلیه تحت پوشش قرار می گیرد ، همچنین مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت های وارد شده به اشخاص که در اثرحادثه مشمول بیمه اتفاق افتد تحت پوشش قراردارد ،علاوه بر آن غرامت فوت بیمه گذار و یا همسر وی برای هریک و هزینه پزشکی او یا همسرش که براثرحادثه ایجاد می شود .

در صورتی که شرایط منزل مسکونی خود شامل هیچ یک از طرحهای ذیل نمیباشد، برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

این بیمه نامه پوشش ساختمان و اثاثیه منازل مسکونی در قبال آتش سوزی را شامل میشود

مشاهده طرحها و خرید بیمه آتش سوزی منازل مسکونی


بیمه نامه طرح زلزله منازل مسکونی

این بیمه نامه پوشش ساختمان و اثاثیه منازل مسکونی در قبال آتش سوزی، صاعقه، انفجار و زلزله را شامل میشود

مشاهده طرحها و خرید بیمه طرح زلزله منازل مسکونی


بیمه طرح زرین

- در این طرح سرمایه مورد بیمه شامل موارد ذکر شده در فرم پیشنهاد خواهد بود
- این بیمه نامه خطرات آتش سوزی، انفجار ، صاعقه ، زلزله و آتشفشان،طوفان ، ترکیدگی لوله، سرقت با شکست حرز، سیل و طغیان آب، ضایعات ناشی نشست آب باران را تحت پوشش قرار می دهد
- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه برای هر یک از خطرات و پوشش ها ، برابر ضریب انتخابی در فرم پیشنهاد خواهد بود
-در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی آن بیمه شده باشد بیمه گر متناسب با آن مسئول خسارت خواهد بود

با توجه به اینکه این بیمه نامه نیاز به توضیحات خاص دارد، در صورتی که مد نظر شما میباشد، تماس حاصل نمایید 09124319840


مطالعه شرایط کامل طرح زرین

طرح زرین ضریب سه

جمع سرمایه: 276 میلیون تومان
حق بیمه: 165 هزار تومان (یکسال)

طرح زرین ضریب چهار

جمع سرمایه: 240 میلیون تومان
حق بیمه: 80 هزار تومان (یکسال)

طرح زرین ضریب پنج

جمع سرمایه: 360 میلیون تومان
حق بیمه: 110 هزار تومان (یکسال)

طرح زرین ضریب شش

جمع سرمایه: 470 میلیون تومان
حق بیمه: 140 هزار تومان (یکسال)

بیمه حوادث طبیعی

1- در این طرح سرمایه مورد بیمه شامل 65 درصد ساختمان و 35 درصد اثاثیه می باشد.
2- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه برای هر یک از خطرات و پوشش ها ، برابر سرمایه مندرج در بند انتخابی خواهد بود.
3-ساختمان ها با سازه خشتی و گلی و چوبی تحت پوشش نمی باشد.

-در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی آن بیمه شده باشد بیمه گر متناسب با آن مسئول خسارت خواهد بود

مطالعه شرایط کامل بیمه حوادث طبیعی


با توجه به اینکه این بیمه نامه نیاز به توضیحات خاص دارد، در صورتی که مد نظر شما میباشد، تماس حاصل نمایید 09124319840